ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Σταθόπουλος Ε., Πολυχρόνου X., Μοίρης Κ., Χρυσανθακόπουλος Σ., Μπαγεώργου Φ., Κυριακοπούλου Α., Πολυχρόνου Π.

 

Αξονικός Τομογράφος, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αγρίνιου

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η εκτίμηση του ποσοστού των παθολογικών εξετάσεων υπολογιστικής τομογραφίας εγκεφάλου και η επισήμανση της σημασίας της κλινικής αξιολόγησης, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη χρήση της εξέτασης.
Υλικό & Μέθοδος: Μελετήθηκαν από τα αρχεία του αξονικού τομογράφου μας όλες οι υπολογιστικές τομογραφίες εγκεφάλου, επείγουσες και προγραμματισμένες, που διενεργήθηκαν στο τμήμα μας στην διάρκεια των 7 τελευταίων μηνών, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2008. Σε αυτό το διάστημα έγιναν 1278 υπολογιστικές τομογραφίες εγκεφάλου εκ των οποίων 1009 με την ένδειξη του επείγοντος και 269 προγραμματισμένες.
Αποτελέσματα: Από τους 1278 ασθενείς που εξετάστηκαν, οι 124 (9.75%) είχαν σημαντικά ευρήματα, ενώ στους υπολοίπους τα ευρήματα ήταν φυσιολογικά ή χωρίς σημασία για την παρούσα κλινική κατάστασή τους.
Συμπεράσματα: Η καλύτερη κλινική αξιολόγηση των ασθενών είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθούν οι άσκοπες εξετάσεις που σαν αποτέλεσμα έχουν την συμφόρηση του εργαστηρίου, την άσκοπη έκθεση των ασθενών στην ακτινοβόληση και την επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top
en_US